Kohezijska politika već je neko vrijeme druga financijski najznačajnija zajednička politika EU. Dodatna razvojna sredstva s EU razine su način da se sva područja i stanovništvo EU osnaži za mogućnost korištenja svih prednosti zajedničkog tržišta roba, kapitala, radne snage i usluga: veće tržište, veća mobilnost u radu i obrazovanju, veći izbor usluga itd.

EU doprinos održivom gospodarskom rastu zemalja članica ostvaruje se usmjeravanjem EU sredstava, a time i nacionalnih sredstava (sufinanciranje), na prioritetna ulaganja (ona s izraženim ekonomskim doprinosom) te uvođenjem kvalitetnijeg pristupa razmišljanja o razvoju u nacionalnu praksu zemalja članica, utemeljenog na strateškom planiranju.

Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO)

Nacionalni strateški referentni okvir, NSRO (eng. National Strategic Reference Framework, NSRF) krovni je strateški dokument za programiranje strukturnih fondova EU i Kohezijskog fonda po pristupanju Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske Unije.

više>>

Operativni program Okoliš i energetika (OPOE)

Korištenje sredstava iz Kohezijskog fonda (KF) i Strukturnih fondova (SF) provodi se na osnovu strateških ciljeva i prioriteta koji se definiraju putem Operativnih programa za pojedine sektore te pojedinačnih projekata koji proizlaze iz određenog prioriteta. Strateško usmjerenje, odnosno izbor određenih prioriteta, mora biti utemeljeno na relevantnim programskim dokumentima i ciljevima (nacionalnim i EU).

Operativni program Okoliš i energetika (OPOE) predstavlja programski dokument za apsorbiranje EU fondova i provedbu kohezijske politike u sektoru okoliša. Republika Hrvatska predlaže korištenje Strukturnih Fondova Europske unije (SF), Kohezijskog fonda (KF) i Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), kako bi sufinancirala OPOE.

više>>