EU_logo

Zaštita okoliša jedno je od 35 tematskih poglavlja pravne stečevine EU (acquis communautaire) utvrđenih za potrebe pregovora o pristupanju. Pravna stečevina EU u području zaštite okoliša sadrži više od 200 pravnih akata koji obuhvaćaju horizontalno zakonodavstvo, kakvoću vode i zraka, gospodarenje otpadom, zaštitu prirode, kontrolu industrijskog onečišćenja i upravljanje rizicima, kemikalije i genetski modificirane organizme (GMO), buku i šumarstvo.

Pregovori o pristupanju Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na zaštitu prirode odvijaju se okviru Poglavlja 27. Okoliš. Pregovori u Poglavlju 27. Okoliš formalno su otvoreni 27. veljače 2010. te privremeno zatvoreni 22. prosinca 2010.

Pregovori o pristupanju Europskoj uniji u području zaštite prirode

U zaštiti prirode proveden je prijenos pravne stečevine u nacionalno zakonodavstvo (Zakon o zaštiti prirode, Zakon o lovstvu i pripadajuće provedbene propise donesene u okviru ovih zakona), a osobito je značajno i zahtjevno usklađivanje s odredbama Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. godine o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore, Direktive 2009/147/EZ od 2. travnja 1979. godine o očuvanju divljih ptica te CITES uredbi (Uredba Vijeća 338/97/EZ, Uredba Komisije (EZ-a) br. 865/2006, Uredba Komisije (EZ) br. 100/2008 te Uredba Komisije (EU) br.  997/2010). Pored usklađivanja zakonodavstva i provedbe, najznačajnija obveza koju Republika Hrvatska mora ispuniti do dana pristupa Europskoj uniji je utvrđivanje područja ekološke mreže Natura 2000.

U okviru pregovora u području zaštite prirode nije dozvoljeno traženje prijelaznih razdoblja, no Republika Hrvatska zatražila je dopune dodataka Direktive Vijeća 92/43/EEZ s vrstama i stanišnim tipovima koji su karakteristični za Republiku Hrvatsku, a koji do sada nisu navedeni na dodacima. Isto tako zatražene su i dopune dodatka Direktive 2009/147/EZ s vrstama ptica koje su lovne u Republici Hrvatskoj. Više detalja o prihvaćenim zahtjevima biti će moguće dati tek po konačnom zatvaranju pregovora u Poglavlju 27.