Autocesta A5: granica R. Mađarske (GP Branjin Vrh) - Beli Manastir – Osijek – Đakovo - granica BiH (GP Svilaj)“, dionica Beli Manastir – Osijek i dionica granica R. Mađarske – Beli Manastir

22. siječnja 2014. - Obavijest o Javnom uvidu u Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže za zahvat izgradnje „Autocesta A5: granica R. Mađarske (GP Branjin Vrh) - Beli Manastir – Osijek – Đakovo - granica BiH (GP Svilaj), dionica Beli Manastir –Osijek“ i „Autocesta A5: granica R. Mađarske (GP Branjin Vrh) - Beli Manastir - Osijek-Đakovo - granica BiH (GP Svilaj), dionica: granica R. Mađarske - Beli Manastir“ u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (od 27. siječnja do 25. veljače 2014. godine).

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje „Autocesta A5: granica R. Mađarske (GP Branjin Vrh) - Beli Manastir – Osijek – Đakovo - granica BiH (GP Svilaj), dionica Beli Manastir –Osijek“ i „Autocesta A5: granica R. Mađarske (GP Branjin Vrh) - Beli Manastir - Osijek-Đakovo - granica BiH (GP Svilaj), dionica: granica R. Mađarske - Beli Manastir“, održava Javni uvid u Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže «HR2000730 Bistrinci», «HR2001308 Donji tok Drave» i «HR2001309 Dunav sjeverno od Kopačkog rita» - Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove te «HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje» - Područja očuvanja značajna za ptice, na lokaciji k.o. Beli Manastir na području Općine Beli Manastir i grada Belog Manastira, u Osječko-baranjskoj županiji, nositelja zahvata Hrvatske autoceste d.o.o, Širolina 4, 10000 Zagreb.

Javni uvid održat će se u razdoblju od 27. siječnja do 25. veljače 2014. godine, svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u prostorijama Osječko-baranjske županije, Ribarska 1/II, Osijek.

Javnost, zainteresirana javnost, nadležna tijela i tijela jedinica lokalne samouprave mogu za vrijeme trajanja Javnog uvida izvršiti uvid u Studiju objavljenu na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr i www.zastita-prirode.hr) te u tiskanom obliku u prostorijama Osječko-baranjske županije, Ribarska 1/II, Osijek.

Javno izlaganje o Studiji održat će se u četvrtak, 13. veljače 2014. godine u 13.00 sati u prostorijama Osječko-baranjske županije, Vijećnica br. 3 (I. kat), Županijska 4, Osijek.

Za vrijeme Javnog izlaganja nazočni predstavnici nositelja zahvata i ovlaštenika koji je izradio Studiju odgovarat će i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane prisutne javnosti i zainteresirane javnosti.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisivati u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju na mjestima Javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, 10000 Zagreb, Republike Austrije 14, ili izjavom na zapisnik kod istog tijela, za vrijeme trajanja Javnog uvida, zaključno sa datumom 25. veljače 2014. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o Javnom uvidu.

O ishodu postupka glavne ocjene Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, informirat će javnost i zainteresiranu javnost objavom Rješenja donesenog u postupku glavne ocjene na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode (www.mzoip.hr i www.zastita-prirode.hr).