Brza cesta: granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – Granica BiH, dionica: Okučani – granica BiH

03. lipnja 2013. - Obavijest o Javnom uvidu u Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže za zahvat izgradnje „Brze ceste: granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – Granica BiH, dionica: Okučani – granica BiH“ u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (od 3. lipnja do 3. srpnja 2013. godine).

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje „Brze ceste: granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – Granica BiH, dionica: Okučani – granica BiH“, održava Javni uvid u Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže «HR2001116 Sava» i «HR2000416 Lonjsko polje» - važna područja za divlje svojte i stanišne tipove te « HR1000004 Donja Posavina » - međunarodno važno područje za ptice, na lokaciji k.č.br. 2035/1 u k.o. Donje Pokuplje na području Općine Stara Gradiška i Gornji Bogićevci, u Brodsko-posavskoj županiji, nositelja zahvata i investitora Hrvatske vode, Vončinina 3, 10000 Zagreb.

Javni uvid održat će se u periodu od 3. lipnja do 3. srpnja 2013. godine, svakim radnim danom od 8 do 14 sati u prostorijama Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod.

Javnost, zainteresirana javnost, nadležna tijela i tijela jedinica lokalne samouprave mogu za vrijeme trajanja Javnog uvida izvršiti uvid u Studiju objavljenu na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr) te u tiskanom obliku u prostorijama Brodsko-posavske županije.

Javno izlaganje o Studiji održat će se u ponedjeljak, 10. lipnja 2013. godine u 11.00 sati u prostorijama Velike vijećnice Županijske skupštine Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod.

Za vrijeme Javnog izlaganja nazočni predstavnici nositelja zahvata i ovlaštenika koji je izradio Studiju odgovarat će i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane prisutne javnosti i zainteresirane javnosti.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisivati u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju na mjestima Javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, 10000 Zagreb, Republike Austrije 14, ili izjavom na zapisnik kod istog tijela, za vrijeme trajanja Javnog uvida, zaključno sa datumom 3. srpnja 2013. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o Javnom uvidu.

O ishodu postupka glavne ocjene Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, informirat će javnost i zainteresiranu javnost objavom Rješenja donesenog u postupku glavne ocjene na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode (www.zastita-prirode.hr).