Sustav obrane od poplava srednjeg Posavlja – dio čvora Brodarci – čvor Brodarci – 1. FAZA – MHE Brodarci

24. travnja 2013. – Obavijest o javnom uvidu u Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže za zahvat „Sustav obrane od poplava srednjeg Posavlja – dio čvora Brodarci – čvor Brodarci – 1. FAZA – MHE Brodarci“ u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (od 29. travnja do 29. svibnja 2013. godine)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Sustav obrane od poplava srednjeg Posavlja – dio čvora Brodarci – čvor Brodarci – 1. FAZA – MHE Brodarci“, održava javni uvid u Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže «HR2000642 Kupa» i «HR2000639 Dobra nizvodno od Trošmarije» - važna područja za divlje svojte i stanišne tipove te «HR1000001 Pokupski bazen» - međunarodno važno područje za ptice, za zahvat „Sustav obrane od poplava srednjeg Posavlja – dio čvora Brodarci – čvor Brodarci – 1. FAZA – MHE Brodarci“, na lokaciji k.č.br. 2035/1 u k.o. Donje Pokuplje na području Grada Karlovca u Karlovačkoj županiji, nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb investitora tvrtke Tekonet d.o.o., Trnac 50, Radnička 22, 10000 Zagreb.

Javni uvid održat će se u periodu od 29. travnja do 29. svibnja 2013. godine, svakim radnim danom od 8 do 14 sati.

Javnost, zainteresirana javnost, nadležna tijela i tijela jedinica lokalne samouprave mogu za vrijeme trajanja Javnog uvida izvršiti uvid u Studiju objavljenu na internetskim stranicama Karlovačke županije te u tiskanom obliku u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva 9.

Javno izlaganje o Studiji održat će se u petak, 3. svibnja 2013. godine u 11.00 sati u prostorijama Male vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva 9.

Za vrijeme Javnog izlaganja nazočni predstavnici nositelja zahvata i ovlaštenika koji je izradio Studiju odgovarat će i raspravljati o pitanjima postavljenim od strane prisutne javnosti i zainteresirane javnosti.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisivati u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju na mjestima Javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, 10000 Zagreb, Republike Austrije 14, ili izjavom na zapisnik kod istog tijela, za vrijeme trajanja Javnog uvida, zaključno sa datumom 29. svibnja 2013. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o Javnom uvidu.

O ishodu postupka glavne ocjene Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, informirat će javnost i zainteresiranu javnost objavom Rješenja donesenog u postupku glavne ocjene na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode (www.zastita-prirode.hr).