Sukladno članku 3. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika (Narodne novine, broj 6/2011), a u svezi sa odredbom članka 247. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) obavještavamo vas da će se stručni ispit za nadzornika, odnosno čuvara prirode, u drugom roku ove godine održati 25. studenog 2013. godine u Zagrebu u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode

Prijave za polaganje stručnog ispita treba poslati na obrascu (Prilog 2) u roku od 15 dana, odnosno najkasnije do 15. studenog 2013. godine na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb. Datum održavanja seminara za pripremu ispita kao i raspored kandidata bit će objavljeni naknadno. Svi kandidati bit će putem e-maila obaviješteni o izmjenama popisa stručnih tema za polaganje ispita, te o ispitnoj literaturi, kao i o drugim informacijama. Pristupnik može odustati od ispita najkasnije 8 dana prije dana polaganja ispita, o čemu je dužan obavijestiti Ispitno povjerenstvo. Kontakt osoba u svezi ispita: Katica Bezuh, (tel. 01 4866-137; 098 406 974; katica.bezuh@mzoip.hr ).