Sukladno članku 3. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika („Narodne novine“, broj 6/11), a vezano na dopis klasa: 612-07/14-86/10; urbroj: 517-08-2-14-01 od 29. siječnja 2014.godine, obavještavamo vas da ćemo stručni ispit za čuvara prirode organizirati:

•           17. listopada 2014. godine, u Zagrebu u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, na adresi Savska cesta 41, na 23 katu, u službenim prostorijama Uprave za inspekcijske poslove.

Prijave za polaganje stručnog ispita treba poslati na obrascu (Prilog 2) najkasnije 30 dana prije navedenog roka (najkasnije do 19. rujna) na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb. Obrazac prijave, kao i obavijest o terminu seminara za pripremu polaganja stručnog ispita bit će dostupni na web stranicama ministarstva.

Pristupnik koji ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita bit će obaviješten o točnom rasporedu, danu i mjestu polaganja ispita najkasnije 15 dana prije dana određenog za polaganje ispita. Pristupnik može odustati od ispita najkasnije 8 dana prije dana polaganja ispita, o čemu je dužan obavijestiti Ispitno povjerenstvo.

Za sve informacije kontakt na tel.: 01 4866 137; mob. 098 406 974 ili e-mail katica.bezuh@mzoip.hr