Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti

Održivo korištenje prirodnih dobara je korištenje prirodnih dobara na način i u obujmu koji ne vodi do njihova propadanja, nego se održava njihov potencijal kako bi se udovoljilo potrebama i težnjama sadašnjih i budućih naraštaja. Općenito je u korištenju prirodnih dobara i uređenju prostora obvezno primjenjivati načela, mjere i uvjete zaštite prirode, a kada se radi o zaštićenim prirodnim vrijednostima provode se posebne mjere.

Istraživanja zaštićenih prirodnih vrijednosti i speleoloških objekata

Ministarstvo izdaje dopuštenja za znanstvena istraživanja koja se odnose na istraživanja strogo zaštićenih i zaštićenih svojti, istraživanja unutar zaštićenih područja (nacionalnih parkova, parkova prirode, strogih i posebnih rezervata te spomenika prirode), kao i istraživanja zaštićenih minerala i fosila te speleoloških objekata.

više>>

Sakupljanje divljih vrsta iz prirode

Korištenje divljih vrsta dopušteno je na način i u količini da se njihove populacije na državnoj ili na lokalnoj razini ne dovedu u opasnost. Za sakupljanje divljih biljaka, gljiva i njihovih dijelova te hvatanje ili ubijanje životinja u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva. Za korištenje divljih vrsta za osobne potrebe nije potrebno dopuštenje Ministarstva.

više>>

Prekogranični promet i trgovina divljim vrstama

Ministarstvo izdaje dopuštenja za prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama, njihovim dijelovima i derivatima na temelju Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/13) kojim je propisan postupak i uvjeti donošenja dopuštenja i potvrda, sadržaj i način podnošenja zahtjeva, način obilježavanja životinja ili pošiljki, tijela nadležna za provedbu i nadzor prekograničnog prometa i trgovine i dr.

više>>

Uzgoj, držanje i označavanje divljih vrsta

Uzgoj divljih vrsta i označavanje strogo zaštićenih životinja propisano je Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13), Pravilnikom o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (NN 70/09), Pravilnikom o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08).

više>>