Suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode

Prema Pravilniku o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10), stručne poslove iz područja zaštite prirode:

 • Izrada strateških studija glavne ocjene prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu;
 • Izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu;
 • Izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu;
 • Izrada studija glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu;
 • Priprema i obrada dokumentacije za provedbu postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta prema posebnim propisima iz područja zaštite prirode;
 • Izrada programa zaštite prirode, planova upravljanja i akcijskih planova te izvješća o stanju zaštite prirode;
 • Izrada studija procjene rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti;
 • Praćenje stanja u području zaštite prirode vezano uz stručne poslove prema točkama B)1., B)5 i B)6,

mogu obavljati pravne osobe koje su pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom pribavile suglasnost za obavljanje istih poslova.

Postupak izdavanja suglasnosti

Zahtjev za izdavanje suglasnost podnosi se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

U zahtjevu obavezno se navode nazivi stručnih poslova odnosno grupe/grupa poslova iz članka 4. navedenog Pravilnika, a za svaku grupu/vrstu poslova potrebno je imenovati voditelja i ostale stručnjake te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom.

Za svakog voditelja i ostalog stručnjaka potrebno je dostaviti sljedeće dokaze:

 • presliku diplome,
 • presliku radne knjižice,
 • popis radova te preslike stranica dokumenata iz kojih je razvidno svojstvo u kojem je sudjelovao (voditelj, suradnik i sl.).

Zahtjevi koji se odnose na izdavanje suglasnosti za stručne poslove iz područja zaštite prirode dostavljaju se Upravi za zaštitu prirode na mišljenje.

Pravna osoba ispunjava uvjete za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite prirode ako ima voditelja stručnih poslova odgovarajuće prirodne ili biotehničke znanosti odnosno struke s pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima zaštite prirode, jednog stručnjaka iz područja prirodne ili biotehničke znanosti odnosno struke s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite prirode te jednog stručnjaka iz područja prirodne, tehničke ili biotehničke znanosti odnosno struke s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u struci.

Temeljem danog mišljenja Ministarstvo donosi rješenje o suglasnosti za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite prirode na razdoblje od tri godine.

Popis pravnih osoba za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša/prirode