Međunarodni pravni propisi

Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, (NN-Međunarodni ugovori 12/93).

Usvojena: PARIZ, 1972.
Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

Konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica, (NN-Međunarodni ugovori 12/93).

Usvojena: RAMSAR, 1971.
Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti, (NN-Međunarodni ugovori 6/96).

Usvojena: RIO DE JANEIRO, 1992.
Stupila na snagu: 29. prosinca 1993.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. listopada 1996.

Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, (NN-Međunarodni ugovori 7/02).

Usvojen: MONTREAL, 2000.
Stupio na snagu: 11. rujna 2003.
Republika Hrvatska potpisala Protokol u New Yorku 2000. godine.Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 11. rujna 2003. (NN-Međunarodni ugovori 13/03).

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), (NN-Međunarodni ugovori 12/99).

Usvojena: WASHINGTON, 1973.
Stupila na snagu: 1. srpnja 1975.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. lipnja 2000. (NN-Međunarodni ugovori 5/00).

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojena: BERN, 1979.
Stupila na snagu: 1. lipnja 1982.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. studenog 2000. (NN-Međunarodni ugovori 11/00).

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojena: BONN, 1979.
Stupila na snagu: 1. prosinca 1983.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1.listopada 2000.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: BONN, 1996.
Stupio na snagu: 1. studenog 1999.
Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. rujna 2000.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti šišimiša u Europi (EUROBATS), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: LONDON, 1991.
Stupio na snagu: 16. siječnja 1994.
Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. rujna 2000.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti kitova (Cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom atlantskom području (ACCOBAMS), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: MONACO, 1996.
Stupio na snagu: 1. lipnja 2001.
Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. lipnja 2001. (NN-Međunarodni ugovori 10/01).

Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima, (NN-Međunarodni ugovori 12/02).

Usvojena: FIRENCA, 2000.
Stupila na snagu (i u odnosu na Republiku Hrvatsku): 1. ožujka 2004. (NN-Međunarodni ugovori 11/04).
Republika Hrvatska potpisala Konvenciju u Firenci 2000.

Sporazum o razumjevanju u vezi s mjerama zaštite tankokljunog pozviždaća (Numenius tenuirostris). Potpisan: 1994.

Sporazum o razumjevanju o zaštiti i gospodarenju srednjoeuropskom populacijom velike droplje (Otis Tarda). Potpisan: 2002.

Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u okolišu, (NN-Međunarodni ugovori 1/2007).

Usvojena: AARHUS, 1998.

Stupila na snagu: 30. listopad 2001.

Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 25. lipnja 2007. (NN-Međunarodni ugovori 7/08).

Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova, (NN-Međunarodni ugovori 6/06).

Usvojena: WASHINGTON, 1946.

Međunarodna konvencija za regulaciju kitolova i Protokol uz Međunarodnu konvenciju za regulaciju kitolova stupili su na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 10. siječnja 2007. (NN-Međunarodni ugovori 2/07).

Zakon o potvrđivanju Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju, (NN-Međunarodni ugovori 11/01).

Usvojen: BARCELONA, 1995.
Stupio na snagu: 12. prosinca 1999.
Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. svibnja 2002. (NN-Međunarodni ugovori 11/04).