• Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013)
 • Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/2014)
 • Pravilnik o prijelazima za divlje životinje (NN 5/2007)
 • Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/2013)
 • Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN 15/2014)
 • Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (NN 70/2009)
 • Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (NN 154/2008)
 • Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) (NN 80/99) (prestao važiti čl.2.)
 • Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestria) (NN 29/99) (prestao važiti čl.2.)
 • Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi) (NN 34/2002) (prestao važiti čl.4.)
 • Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96, 79/2002)
 • Pravilnik o postupku sprječavanja i nadoknade štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti (NN 158/2009)
 • Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/2008)

Genetska raznolikost

 • Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/2005, 137/2009, 28/2013)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (NN 81/2013)
 • Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 136/2006)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 5/2007)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 64/2007)