Fosili su sačuvane cjeline, dijelovi ili tragovi izumrlih organizama i njihovih životnih aktivnosti (ljušture, kućice, kosti, kamene jezgre, otisci, tragovi i sl.).

Nastaju procesom fosilizacije i to uglavnom procesom petrifikacije i karbonizacije, a iznimno i procesom mumifikacije, fosilizacijom u jantaru, bituminizacijom i konzervacijom.

Fosili u smislu Zakona o zaštiti prirode su prirodne vrijednosti/prirodnine, odnosno dio geološke baštine.

Fosili su u vlasništvu Republike Hrvatske.

Zabranjeno je:

  • uništavati fosile i njihova nalazišta bez valjanog razloga,
  • uzimati iz prirode fosile ili njihove dijelove koji su proglašeni zaštićenim prirodnim vrijednostima i/ili ih stavljati u promet/prodaju i/ili ih izvoziti/iznositi iz RH.

Bez dopuštenja ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode mogu se:

  • uzimati iz prirode fosile koji nisu proglašeni zaštićenom prirodnom vrijednošću i/ili se ne nalaze na zaštićenom nalazištu i/ili zaštićenom području (fizičke osobe za vlastitu zbirku, a pravna osoba radi obavljanja znanstvene, obrazovne ili muzejske djelatnosti i dr.)

Dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode potrebno je ishoditi za:

  • stavljanje u promet/prodaju fosila
  • izvoz/iznos fosila iz RH

Zaštićeni fosili

Fosili i njihovi dijelovi kao i ihnofosili koji su značajni radi svoje rijetkosti, izuzetne veličine ili izgleda ili izvanrednog i univerzalnog obrazovnog i znanstvenog značenja ministar nadležnog ministarstva može temeljem Zakona o zaštiti prirode utvrditi i proglasiti zaštićenom prirodnom vrijednosti.

Pronalazak fosila

Pronalazak fosila i/ili njihovog dijela kao i ihnofosila koji bi mogli predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zaštiti prirode, treba prijaviti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, u roku 8 dana od pronalaska, te poduzeti nužne mjere zaštite od uništenja, oštećivanja ili krađe.

Zaštita i čuvanje fosila

Fosili koji su proglašeni zaštićenim prirodnim vrijednostima čuvaju se na mjestu nalaza, a nalazište uživa zaštitu kao zaštićena prirodna vrijednost.

Ako fosile nije moguće zaštititi na nalazištu daju se na čuvanje pravnoj ili fizičkoj osobi koja će osigurati njihovu stručnu zaštitu i omogućiti njihovu uporabu u svrhu obrazovanja, muzejske djelatnosti, znanosti i zaštite prirode.

Uvjete pod kojima se fosili mogu dati pravnoj ili fizičkoj osobi na zaštitu i čuvanje utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode.

Uvjete za istraživanje nalazišta, način zaštite fosila na mjestu nalaza, način zaštite nalazišta, te sadržaj, način i uvjete stručne zaštite fosila koji se čuvaju izvan nalazišta utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode uz prethodno pribavljeno mišljenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za znanost.

fosilni tragovi u kamenu