Mineral je prirodna tvorevina, sastavni dio litosfere, određenog i stalnog kemijskog sastava i fizičkih svojstava koji su stabilni u određenim uvjetima tlaka i temperature.

Minerali u smislu Zakona o zaštiti prirode su prirodne vrijednosti/prirodnine i nisu mineralne sirovine.

Minerali su vlasništvo Republike Hrvatske.

Zabranjeno je:

  • uništavati minerale i oštećivati njihova nalazišta/izdanke bez valjanog razloga.
  • uzimati minerale iz prirode koji su proglašeni zaštićenim prirodnim vrijednostima i/ili ih stavljati u promet/prodaju i/ili ih izvoziti/iznositi iz Republike Hrvatske.

Bez dopuštenja ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode mogu se:

  • uzimati iz prirode minerale koji nisu proglašeni zaštićenom prirodnom vrijednošću i/ili se ne nalaze na zaštićenom nalazištu i/ili zaštićenom području (fizičke osobe za vlastitu zbirku, a pravna osoba radi obavljanja znanstvene, obrazovne ili muzejske djelatnosti i dr.)

Dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode potrebno je ishoditi za:

  • stavljanje u promet/prodaju minerala
  • izvoz/iznos minerala iz Republike Hrvatske.

Zaštićeni minerali

Minerale i nakupine minerala koji su značajni radi svoje rijetkosti, izuzetne veličine ili izgleda ili izvanrednog i univerzalnog obrazovnog i znanstvenog značenja ministar nadležnog ministarstva može na temelju Zakona o zaštiti prirode utvrditi i proglasiti zaštićenom prirodnom vrijednosti.

Pronalazak minerala

Pronalazak minerala ili nakupine minerala koji bi mogli predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zaštiti prirode, treba prijaviti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, u roku 8 dana od pronalaska, te poduzeti nužne mjere zaštite od uništenja, oštećivanja ili krađe.

Zaštita i čuvanje minerala

Minerali koji su proglašeni zaštićenim prirodnim vrijednostima čuvaju se na mjestu nalaza, a nalazište uživa zaštitu kao zaštićena prirodna vrijednost.

Ako minerale nije moguće zaštititi na nalazištu daju se na čuvanje pravnoj ili fizičkoj osobi koja će osigurati njihovu stručnu zaštitu i omogućiti njihovu uporabu u svrhu obrazovanja, muzejske djelatnosti, znanosti i zaštite prirode.

Uvjete pod kojima se minerali mogu dati pravnoj ili fizičkoj osobi na zaštitu i čuvanje utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode.

Uvjete za istraživanje nalazišta, način zaštite minerala na mjestu nalaza, način zaštite nalazišta, te sadržaj, način i uvjete stručne zaštite minerala koji se čuvaju izvan nalazišta utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode uz prethodno pribavljeno mišljenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za znanost.