Stanište je sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) definirano kao jedinstvena funkcionalna jedinica kopnenog ili vodenog ekosustava, određena geografskim, biotičkim i abiotičkim svojstvima, neovisno o tome je li prirodno ili doprirodno. Sva staništa iste vrste čine jedan stanišni tip.

Radi očuvanja staništa i stanišnih tipova, Zakonom o zaštiti prirode posebno se propisuje način očuvanja pojedinih ekoloških sustava kao što su šumski i krški ekološki sustavi te smjernice za očuvanje vlažnih staništa, mora, travnjaka i oranica.

Vrste stanišnih tipova (popis stanišnih tipova u Republici Hrvatskoj temeljem nacionalne klasifikacije staništa-NKS), oblik, sadržaj i način korištenja karte staništa, ugroženi i rijetki stanišni tipovi koje je potrebno očuvati u povoljnom stanju, te mjere za očuvanje ugroženih i rijetkih stanišnih tipova u povoljnom stanju propisani su Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (NN 7/06) te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (NN 119/09).

Povoljno stanje ugroženih i rijetkih stanišnih tipova osigurava se utvrđivanjem ekološki značajnih područja kao dijelova nacionalne ekološke mreže, te europske ekološke mreže Natura 2000, uspostavljanjem zaštićenih područja u smislu Zakona o zaštiti prirode, ugradnjom uvjeta i mjera zaštite prirode u planove gospodarenja prirodnim dobrima i prostorno-plansku dokumentaciju te provođenjem postupka ocjene prihvatljivosti planova, programa i zahvata na ciljeve očuvanja ekološke mreže i mreže Natura 2000.

Stanišni tipovi se dokumentiraju kartom staništa. Karta staništa je GIS-baza podataka o rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području Republike Hrvatske. Karta staništa čuva se u Državnom zavodu za zaštitu prirode, a njezin prikaz objavljuje se na internetskoj stranici Zavoda.

U postupku izrade dokumenata prostornog uređenja i planova gospodarenja prirodnim dobrima utvrđuje se prisutnost ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i njihovo stanje očuvanosti, te u dokumente unose mjere njihova očuvanja. Sastavni dio tih dokumenta je i kartografski prikaz stanišnih tipova (karta staništa). Na pisani zahtjev zainteresirane stranke Zavod izdaje ovjereni kartografski prikaz stanišnih tipova za traženo područje s tumačenjem, sukladno katalogu informacija Zavoda. Isto tako, na pisani zahtjev nositelja izrade plana Zavod izdaje, u svrhu izrade prostorno-planske dokumentacije, kartu staništa u ESRI.shp formatu za traženo područje.