Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. do 2015. godine

Plan je usvojen 7. rujna 2010.godine Odlukom o donošenju Plana upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. – 2015. Od tri velike zvijeri prisutne na prostorima Republike Hrvatske, ris je najugroženiji i sa znanstvenog stajališta do sada najslabije istražen. U zadnjih petnaestak godina brojnost populacije risa je u padu te se smatra jednom od najugroženijih vrsta sisavaca u Republici Hrvatskoj i strogo je zaštićen. Provedba njegove zaštite u praksi vrlo je kompleksna prije svega zbog njegove pozicije predatora na vrhu hranidbenog lanca što ga dovodi i u kompeticiju s čovjekom. Stoga ovaj Plan predstavlja temeljni okvir za osiguravanje zaštite i očuvanja risa u prirodi kao nezaobilaznog elemenata biološke raznolikosti Republike Hrvatske.

Plan je rezultat procesa revizije u kojem su sudjelovali predstavnici svih interesnih skupina (predstavnici nadležnih ministarstava, članovi Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri, znanstvenici, lovci, šumari, nevladine udruge i dr.). Na osnovi rezultata radionica, prikupljenih podataka i provedene analize podataka manja skupina autora, čiji rad je koordinirao Državni zavod za zaštitu prirode, izradila je prijedlog Plana upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. - 2015. Prilikom analize postojećeg stanja korišteni su podaci zaključno s 2008. godinom zbog zahtjevnog i dugotrajnog procesa obrade, osim u poglavlja zakonodavnog i institucionalnog okvira u koja uvršteni i podaci iz 2009. godine.

Usvojeni Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj sastoji se od pet dijelova koji čine jedinstvenu cjelinu: Vizija, Osnova za izradu Plana, Ocjena provedbe Plana upravljanja risom, Operativni Plan upravljanja risom s detaljnim akcijskim planom te Nadzor provedbe i revizija Plana upravljanja risom u Hrvatskoj.