Invazivne strane vrste danas su prepoznate kao drugi razlog ugroženosti biološke raznolikosti, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Svaka strana vrsta u ekosustavu potencijalna je opasnost jer može uzrokovati trajne i štetne promjene tog ekosustava, koje pak mogu imati nepopravljive posljedice za okoliš u cjelini, kao i za socio-ekonomsku situaciju određenog područja, a mogu negativno utjecati i na život i zdravlje ljudi.

Utjecaj invazivnih vrsta na ekosustave, autohtona staništa i vrste značajno se povećao s globalnim povećanjem mobilnosti, trgovine, turizma i drugih ljudskih aktivnosti. U Europi je taj štetni utjecaj posljedica korištenja nekih invazivnih vrsta u gospodarske svrhe, posebice u poljoprivredi, ribarstvu, akvakulturi, hortikulturi i šumarstvu. Jedan od najvećih problema u suzbijanju širenja invazivnih stranih vrsta je kasno otkrivanje štetnih utjecaja nakon introdukcije, kada može biti prekasno za efikasno djelovanje. Primjeri iz Hrvatske su širenje biljnih vrsta ambrozije (Ambrosia artemisiifolia) i čivitnjače (Amorpha fruticosa), zelenih algi roda Caulerpa u Jadranu, ribe Gambusia affinis u vodama stajaćicama, problemi koje uzrokuje strana divljač unesena na otoke i mnogi drugi. Više informacija možete pronaći na portalu o invazivnim vrstama u Republici Hrvatskoj.

Zakon o zaštiti prirode preuzeo je najvažnije odrednice iz međunarodnih sporazuma vezane uz strane invazivne vrste. One podrazumijevaju prevenciju širenja, kontrolu i po mogućnosti iskorjenjivanje stranih vrsta koje predstavljaju prijetnju ekosustavima, staništima i vrstama. Problematika stranih vrsta u nadležnosti je nekoliko sektora koji imaju utjecaja na ukupnu biološku raznolikost, a obuhvaćena je različitim propisima iz područja lovstva, poljoprivrede, dobrobiti životinja, morskog i slatkovodnog ribarstva, zaštite okoliša i dr.

Zakonom o zaštiti prirode zabranjeno je uvođenje stranih vrsta u prirodu na područje Republike Hrvatske i u ekološke sustave u kojima prirodno ne obitavaju, osim iznimno na temelju dopuštenja Ministarstva u slučajevima kada je uvođenje znanstveno i stručno utemeljeno te prihvatljivo s gledišta zaštite prirode i održivog gospodarenja. Prihvatljivost uvođenja neke strane vrste ocjenjuje se na temelju studije o procjeni rizika. Način izrade i provođenja studije o procjeni rizika propisan je Pravilnikom o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08).