Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode

U sklopu Ministarstva zaštite okoliša i prirode ustrojena je Uprava za inspekcijske poslove koja u svojem sastavu ima tri sektora: Sektor inspekcije zaštite okoliša i Sektor inspekcije zaštite prirode i Sektor inspekcijskih poslova i unaprijeđenja rada

Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode obavlja upravnopravne i stručne poslove vezane uz obavljanje inspekcijskog nadzora provođenja uvjeta, dopuštenja, rješenja i ostalih akata u području zaštite prirode.  Nadzire rad nadzornih službi koje se bave zaštitom, očuvanjem i promicanjem zaštićenih područja prirode, izrađuje nacrte i prijedloge sustavnih i drugih zakona u djelokrugu Sektora, priprema i daje mišljenja o primjeni propisa u vezi s provedbom inspekcijskog nadzora, sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora, daje mišljenja i priprema odgovore na zastupnička pitanja, postupa po predstavkama i pritužbama građana/ki te zahtjevima nadležnih tijela za odnose s građanstvom koje su upućene ovom Sektoru, te priprema odgovore na njih, obavlja poslove inspekcije nad primjenom propisa iz područja zaštite prirode, nadzire korištenje i uporabu zaštićenih dijelova prirode, stanje kakvoće i provođenje mjera zaštite prirode, obavlja nadzor u postupanju zaštićenim biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama, obavlja nadzor prekograničnog prometa zaštićenim vrstama u suradnji s inspekcijom zaštite prirode drugih zemalja, organizira i sudjeluje u zajedničkom nadzoru s inspekcijama drugih državnih tijela postupajući na temelju odredbi međunarodnih propisa, obavlja nadzor nad držanjem i uzgojem zaštićenih i drugih divljih vrsta za koje je potrebno ishoditi dopuštenje, obavlja nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i rješenjima izdanim na temelju Zakona o zaštiti prirode, osigurava izvršavanje mjera naloženih nadzorom i predlaže mjere zaštite prirode, predlaže i sudjeluje u izradi uputa iz područja zaštite prirode i inspekcijskog nadzora, obavlja stručni i upravni nadzor nad radom sudionika u sustavu zaštite prirode, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga inspekcije zaštite prirode, obavlja nadzor na temelju Zakona o genetski modificiranim organizmima (GMO), Sektor sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva u određenoj godini te sukladno djelokrugu obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva, te koordinaciju izrade strateških planova, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. 

Pomoćnik ministra:

Tonči Restović

Načelnik Sektora

Krešimir Ilić 

e-pošta: kresimir.ilic@mzoip.hr