Financiranje vodno-komunalnih projekata iz zajma banke EIB/CEB

30.08.2012.

NAPUTAK ZA ISHOĐENJE OČITOVANJA O USKLAĐENOSTI ZAHVATA SA ZAŠTITOM PRIRODE (Direktiva o pticama i Direktiva o staništima) za projekte vodno-komunalne infrastrukture u sklopu novog investicijskog ciklusa 2012. – 2015.

1. Za zahvate za koje je ishođena lokacijska i građevinska dozvola i/ili ishođena procjena utjecaja na okoliš

Uz zahtjev za očitovanjem potrebno je dostaviti podatke o nositelju zahvata (za pravnu osobu izvadak iz sudskog registra sa kontaktom odgovorne osobe), podatke o lokaciji zahvata (naziv jedinice lokalne i područne – regionalne samouprave, ime katastarske općine i br. katastarske čestice), kartografski prikaz s ucrtanim zahvatom u odnosu na područja ekološke mreže i opis ekološke mreže (zahtjev i informacije za ishođenje pronaći ćete na stranici Državnog zavoda za zaštitu prirode - Katalog informacija) te idejno rješenje zahvata (ev. Studiju utjecaja na okoliš). Treba priložiti i ev. rješenja za PUO, lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu.

Ukoliko se nalaze u izgrađenom dijelu građevinskog područja zahtjevu treba priložiti i relevantni prostorni plan sa ucrtanim obuhvatom zahvata (u tom slučaju nije potrebno provoditi postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu).

Uz svaki zahtjev potrebno je priložiti državne biljege u vrijednosti 20,00 kn.

Zahtjeve za očitovanjem treba poslati na adresu:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Uprava za zaštitu prirode
Ulica Republike Austrije 14
10000 Zagreb

2. Za zahvate za koje nije ishođena upravna dokumentacija vezana za Zakon o gradnji

     2.A. Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (Natura 2000) ako zahvat ide na PUO

a. Ako na PUO ide zahvat po Prilogu 1 ili 2 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09), nadležno je MZOIP
b. Ako na PUO ide zahvat po Prilogu 3 Uredbe, nadležna su županijska upravna tijela

Potrebno je dostaviti zahtjev za Ocjenu prihvatljivosti po članku 15. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09). Potrebno angažirati ovlaštenika za obavljanje stručnih poslova u zaštiti prirode radi izrade elaborata prethodne ocjene (prilog 3 Pravilnika propisuje obvezan sadržaj).

     2.B. Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (Natura 2000) ako zahvat ne ide na PUO

a. Ako se zahvat nalazi u nacionalnom parku, parku prirode, posebnom rezervatu, spomeniku prirode ili na području dvaju županija, nadležno je MZOIP
b. Ako se zahvat nalazi na području regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture, kao i na području koje nije posebno zaštićeno, nadlažna su županijska upravna tijela

Potrebno je dostaviti zahtjev za Ocjenu prihvatljivosti po članku 14. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09).