Vrste i staništa

Vrste

Divlje vrste čine:

  • primjerci samoniklih biljaka, gljiva i slobodnoživućih životinja te njihovi uzgojeni primjerci,
  • njihovi razvojni oblici (jaja, ličinke, kukuljice, sjemenke, plodovi, miceliji i dr.),
  • njihovi dijelovi i derivati,
  • i od njih dobiveni lako raspoznatljivi proizvodi.
više>>

Staništa

Stanište je sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) definirano kao jedinstvena funkcionalna jedinica kopnenog ili vodenog ekosustava, određena geografskim, biotičkim i abiotičkim svojstvima, neovisno o tome je li prirodno ili doprirodno. Sva staništa iste vrste čine jedan stanišni tip.

Radi očuvanja staništa i stanišnih tipova, Zakonom o zaštiti prirode posebno se propisuje način očuvanja pojedinih ekoloških sustava kao što su šumski i krški ekološki sustavi te smjernice za očuvanje vlažnih staništa, mora, travnjaka i oranica.

više>>

Genetska raznolikost

Biološki resursi planeta Zemlje su od vitalnog značaja za čovječanstvo, za njegov gospodarski i društveni razvoj. U svim dijelovima svijeta rastuća je svijest o dobrobiti i koristi biološke raznolikosti na život i zdravlje svakog pojedinca kao i svijest o potrebi očuvanja genetske raznolikosti kao osnovnog preduvjeta biološke raznolikosti. Kao rezultat navedenih činjenica, postoji opće prihvaćeno priznanje da je biološka raznolikost globalna imovina od ogromne vrijednosti ne samo za sadašnje nego za i sve buduće generacije.  

više>>