Rijeke u Hrvatskoj – veličanstveno bogatstvo voda

Rijeke u Hrvatskoj

Hrvatska je država koja obiluje vodenim bogatstvom te ima vrlo razgranatu riječnu mrežu koja sudjeluje u oblikovanju njenog reljefa i stvaranju života u svim njenim područjima. Rijeke u Hrvatskoj i njihovi riječni putevi oduvijek su bili važni na našim prostorima i donosili su prosperitet ljudima koji su živjeli uz njih. Upravo su se zato najveći gradovi u Hrvatskoj razvili baš na rijekama.

Više od 60% hrvatskog teritorija na kojem se nalaze rijeke pripada crnomorskom slivu u kojem se nalaze i najduže hrvatske rijeke Sava i Drava, a ostatak od 38% riječne mreže pripada rijekama jadranskog sliva koje su slabije razvedene, od kojih jedan dio pripada i krškim ponornicama. Zbog toga se hrvatske rijeke vrlo često dijele na panonske i krške rijeke.

Rijeke su površinski tokovi koji teku pod utjecajem gravitacije pa se zbog toga nazivaju tekućicama. U njima teče slatka voda, a većina tipičnih rijeka ima izvor u planinskom području, a izlaz u drugoj rijeci ili u moru. Hrvatska je geografski posebna zbog toga što velik broj njenih rijeka ima priliku i izvirati i ponirati u istoj državi.

Klima u Hrvatskoj je humidna (vlažna) klima koja je pogodna za razvoj površinskih tokova koji uključuju rijeke, rječice i potoke, a njegova osnovna osobina jest da više oborina pada nego što isparava što omogućuje stvaranje razgranate riječne mreže i razlog je bogatstvu vode u većini nizinskih rijeka.

Panonske i krške rijeke

Kao što smo već ranije spomenuli rijeke u Hrvatskoj dijelimo na panonske i krške rijeke. Panonske rijeke su vrlo prostrane, ali ne previše duboke, a uz njih se protežu zemljane ili šljunčane obale jednoličnijeg izgleda s mnogo zelenila. Ove su rijeke sporije, boja im je mutnija, a u ljetnim mjesecima voda je u njima prilično topla pa su tada vrlo prikladne za kupanje. Panonske rijeke, tj. rijeke crnomorskog slijeva imaju mnogo meandara, a vrlo često erodiraju obalu rijeke.

S druge strane, krške rijeke u Hrvatskoj koje pripadaju jadranskom slijevu, nemaju velike površinske vodotoke jer zbog krškog reljefa veći dio ovih rijeka odlazi u podzemlje kroz razne krške reljefne oblike kao što su ponori, vrtače ponikve ili jame. Krško je vapno porozno i voda lako prolazi kroz njega, zbog čega se javljaju ponornice.

Rijeke ovog slijeva koje imaju veće površinske vodotoke su rijetke i nalaze se u dijelu krša u kojima se nalaze nepropusne naslage koje ne dozvoljavaju mogućnost otjecanja vode u dubinu ili kod kojih u podzemlju nema praznog prostora koji bi mogao primiti vodu. To su rijeke koje se najčešće nalaze u blizini mora, a najbolji primjeri su Krka i Zrmanja. 

Koje su rijeke crnomorskog  i primorskog slijeva?

Crnomorskom slijevu pripadaju najveće hrvatske rijeke kao što su rijeka Sava i Drava, te njihovi glavni pritoci. Pritoci rijeke Save su rijeka Sutla, Kupa, Krapina, Una i Lonja. Pritoci Drave su Mura, Bednja i Karašica. Sve su ove rijeke važne za razvoj područja u kojima se nalaze.

Sava i Drava, najduže hrvatske rijeke,  ulijevaju se u rijeku Dunav. 

Jadranskom slijevu pripadaju rijeke kraćeg toka koje imaju veći pad kroz krški reljef, a najznačajnije su Mirna, Zrmanja, Cetina i Krka. Posebno moramo izdvojiti rijeku Neretvu koja se u Hrvatskoj nalazi samo dužinom od 20 kilometara, ali je ova rijeka cijelim svojim putem plovna pa ima veliki značaj za Hrvatsku.

U rijeke jadranskog slijeva pripadaju i krške rijeke ponornice od kojih su najznačajnije Lika i Gacka.

Rijeka Sava – najdulji vodotok u Hrvatskoj

Rijeke u Hrvatskoj
Foto: Wikipedija

Rijeka Sava, poznati pritok Dunava, rijeka je s najduljim vodotokom u Hrvatskoj. Ona izvire u sjeverozapadnoj Sloveniji, a ulijeva se u rijeku Dunav u Republici Srbiji – njeno se ušće nalazi u gradu Beogradu, glavnom gradu Srbije.

Sava se na području Lijepe naše proteže na 510 km dužine što je gotovo četiri puta više nego Dunav i za 200 km više nego Drava, a njena ukupna duljina iznosi 945 km. Sava je jedna od rijetkih ovako dugačkih rijeka koja se ne ulijeva direktno u neko more. 

Na svom putu kroz ovo područje rijeka Sava prolazi kroz 4 države. Ona izvire u Sloveniji, prolazi kroz Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu te svoj put završava u Srbiji. Sava utječe u Dunav u Beogradu i to kao njegova desna pritoka.

U Hrvatskoj su se na rijeci Savi razvili mnogi veliki gradovi kao što su glavni grad Zagreb, te gradovi Sisak i Slavonski brod. Isto se dogodilo i u drugim državama pa se vrlo lako može primijetiti da Sava spaja 3 glavna grada država bivše Jugoslavije, a to su Ljubljana, Zagreb i Beograd. 

Rijeka Sava ima sliv od 26,000 kilometara četvornih i vrlo je značajna za gospodarski i društveni život prisavskog područja. Procjenjuje se da na području njenog slijeva u Hrvatskoj živi 8 milijuna stanovnika, a slično je i s ostalim državama kroz koje prolazi rijeka Sava.

Biološka raznolikost

Rijeka Sava i njen slijev imaju veliku biološku raznolikost, a s obzirom na to da ova rijeka ima kišno-snježni režim uz nju su se pojavila i mnoga bitna vlažna staništa od kojih su najpoznatija Park prirode Lonjsko polje i ribnjak Crna mlaka. Osim toga ovo je najvodonosnija pritoka Dunava, a led se na njoj stvara svake godine. 

S obzirom na to da je rijeka Sava jako važna za mnoge hrvatske gradove preko nje je izgrađeno mnogo mostova od kojih se 9 nalazi na području grada Zagreba. Rijeka Sava je plovna od Siska do njenog ušća u Dunav zbog čega je i turistička atrakcija koja se ne smije propustiti. Ipak, plivanje u rijekama, pa tako i u Savi, mora se napraviti vrlo oprezno i na nekim mjestima nikako nije preporučeno.

Rijeka Drava – šarmantna i čista

Rijeka Drava druga je po duljini rijeka u Hrvatskoj, odmah iza rijeke Save. Ova rijeka izvire u planinama, nakon čega nastavlja teći kroz Sloveniju, Austriju i Mađarsku, a jako velik dio njenog toka nalazi se i u Hrvatskoj. Drava utječe u Dunav u blizini mjesta Aljmaša u Osječko-baranjskoj županiji.

Drava je plovna rijeka duga 707 km i obuhvaća porječje od više od 40 tisuća kilometara četvornih, pa se njome prevozi teret dok se istodobno rijeka iskorištava i za dobivanje električne energije. Drava se također koristi i za vađenje građevnog materijala pod čime ponajviše mislimo na pijesak i šljunak. 

Rijeka Drava nije sputana branama ili betonom pa slobodno teče i mijenja svoj tok pri čemu nastaju mnogi rukavci, ali i prudovi, a s vremenom će nastati i poplavne šume. U blizini mjesta Legrada nalazi se mjesto Veliki Pažut, koji je područje sutoka rijeke Drave na kojem je nastao ornitološki rezervat s velikom biološkom raznolikosti. S obzirom na to da ovdje ima obilja vode u ovaj dio rijeke dovedeni su i dabrovi koji su ranije bili prirodni stanovnici naših krajeva, ali su na neko vrijeme bili istrijebljeni prije nego što su ponovno dovedeni.

Kopački rit

Na ušću Drave u Dunav nalazi se Park prirode Kopački rit, jedan od najvažnijih europskih močvarnih područja koje je zaštićeno da bi se na njemu očuvale mnoge biljne i životinjske vrste. Kopački je rit poznat po svojem ornitološko bogatstvu i jako je važan za selidbu ptica koje prolaze ovim krajem. 

Drava je plovna rijeka i često je korišten međunarodni plovni put, a plovna je od ušća sve do grada Osijeka koji je njeno glavno pristanište. Rijeka Drava je u gradu Osijeku jako lijepo uređena, a njen viseći pješački most jedan je od poznatih simbola grada Osijeka koji je još poznatiji postao po lokotima koje na mostu ostavljaju zaljubljeni parovi koji na taj način „zaključavaju“ svoju ljubav.

Jedna od najočuvanijih

Rijeka Drava jedna je od najočuvanijih hrvatskih nizinskih rijeka i jedna od najočuvanijih rijeka u čitavoj Europi uopće. U dravskim vodama nalazi se više od 70 vrsta riba, a uz nju se gnijezde mnoge ptice. Naplavne šume rijeke Drave dom su mnogim životinjama od kojih su najbrojniji jeleni, srne i divlje svinje.

Postoji nekoliko zanimljivosti vezanih uz rijeku Dravu koje možda niste znali, a to je da je rijeka Drava jedina rijeka u Republici Hrvatskoj koja ima snježni režim i koja je uvijek zaleđena, u periodu od 15 do 40 dana godišnje, ovisno o jačini i duljini zimskog perioda. Drava je i znatno čistija rijeka od Save, osim u blizini velikih naselja koji su više onečistila područja svojim aktivnostima.

U blizini rijeke Drave, između mjesta Đurđevac i Pitomača nalaze se Podravski peski, jedina hrvatska pustinja, i ujedno jedino mjesto u Republici Hrvatskoj u kojoj možete susresti deve. 

Mnogi od vas zasigurno ne znaju da je u Dravi bilo moguće pronaći i zlato, ali danas je potraga za zlatom samo dio turističke ponude gradova na toj rijeci. 

Rijeka Dunav – rijeka koja teče kroz 10 država

Rijeka Dunav je najduža rijeka u Europskoj uniji, no ipak nije najduža u Europi. Na njenim obalama nalaze se 4 glavna grada čije ime počinje slovom B, a to su u Beč, Bratislava, Budimpešta i Beograd. Njena se delta nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine.

Rijeka Dunav je druga po duljini rijeka u Europi, a njen je vodotok dug 2857 kilometara. Ona prolazi kroz 10 europskih država od kojih u nekima prolazi i samom granicom. Ova je rijeka i u povijesti bila granica Rimskog carstva.

Gdje izvire rijeka Dunav? Izvire u planinama Schwarzwalda u Njemačkoj, a ušće joj je u Crnom moru. Najveći dio njene delte nalazi se u Rumunjskoj i upravo je taj rumunjski dio ušća na popisu svjetske baštine UNESCO-a. Dunav u Hrvatsku utječe iz Mađarske. 

Najveći dio rijeke Dunav nalazi se Rumunjskoj, a u Hrvatskoj je to tek 138 km od kojih je 130 km prirodna državna granica. Najvažniji grad koji se smjestio na Dunavu u Hrvatskoj je Vukovar. Porječje Dunava u Hrvatskoj nalazi se na prostoru od 35 tisuća kilometara četvornih.

Rijeka Dunav je u većini europskih zemalja prilično onečišćena zbog razvoja industrije, korištenja rijeke kao plovnog puta i izgradnje brana i hidroelektrana. U Hrvatskoj je onečišćenje manje, ali opet nedovoljno malo – svi bismo trebali davati više pažnje onečišćenju voda u našoj okolini.

Rijeka Kupa – upoznajte rijeku koja izvire u Nacionalnom parku Risnjak

Kupa je najdulja rijeka u Hrvatskoj kad govorimo o rijeci čiji se izvor i ušće nalaze u našoj državi. Njen izvor u Nacionalnom parku Risnjak zaštićeni je spomenik prirode, a to nije jedino što ovu rijeku čini toliko dragocjenom i jedinstvenom.

Rijeka Kupa dugačka je skoro 300 kilometara, a izvire u Risnjaku u Gorskom kotaru nakon čega putuje do grada Siska gdje se ulijeva u rijeku Savu. Čak trećina duljine ove rijeke stvara prirodnu granicu Hrvatske sa susjednom Slovenijom. U Sloveniji njeno ime nije Kupa već Kolpa. 

Na rijeci Kupi smjestio se grad Karlovac, poznat kao grad na četiri rijeke. Preostale tri rijeke uz Kupu su Korana, Dobra i Mrežnica. 

Na Kupi se nalazi i grad Ozalj, izuzetno važan povijesni gard u kojem je živjela obitelj Zrinskih i Frankopana, jedna od najvažnijih plemićkih obitelji u povijesti naše države koja se borila za sve što je hrvatsko. 

Rijeka Kupa pripada slijevu Crnog mora, a njeno je porječje veličine 10 tisuća kilometara četvornih. Većina njenog sliva nalazi se u Hrvatskoj. Kupa ima jako mnogo pritoka, od kojih ćemo spomenuti Dobru, Koranu, Odru i Čabranku.

Izvor Kupe je zaštićeni spomenik prirode još od 1963. godine, a nalazi se na području također zaštićenog Nacionalnog parka Risnjak. Ovaj izvor nikada ne presušuje, a na površinu dolazi kao plavo-zeleno jezero.

U blizini ovog mjesta nalazi se i dolina Kupe koja je nadaleko poznata kao „čudesna dolina leptira“ i koja je dom više od 500 vrsta leptira. Ova je destinacija posebno zanimljiva djeci, ali morate pažljivo odlučiti u koje doba godine ćete se zaputiti tamo – što toplije, to bolje.

Rijeke u Hrvatskoj koje su raj za izletnike

Ako ste ljubitelji rijeka svakako morate posjetiti neke od ljepotica iz nastavka teksta jer će vam odmor uz njih okrijepiti dušu i osnažiti tijelo, dok ćete istovremeno uživati u ljepotama koje se ne zaboravljaju tako lako.

1. Korana

Rijeka Korana svoj izvor ima u najljepšem dijelu najstarijeg i ujedno najpoznatijeg Nacionalnog parka Plitvička jezera. Njen se izvor nalazi u Velikom slapu.

Korana je tipična krška rijeka koja se ulijeva u rijeku Kupu, a njen je tok dugačak 134 kilometara. Korana je zmijolikog oblika jer je prepuna meandara, a na nekim mjestima ponire u zemlju pa ponovno izvire na maloj udaljenosti. 

Krasi ju obilje vodopada i brzaca zbog kojih je jako popularna među ljubiteljima raftinga i vožnje čamcima. Uz njene su obale uređena i mnogobrojna lijepa kupališta koja su također jako omiljena posjetiteljima jer je Korana jako čista i lijepa rijeka. 

Njeno najpoznatije kupalište se nalazi u gradu Karlovcu, a zove se Figinovo kupalište. 

2. Mrežnica

Rijeka Mrežnica također je krška rijeka što znači da je bistra i bogata slapovima. Njen se izvor nalazi kod grada Slunja, a ulijeva se u rijeku Koranu kraj grada Karlovca. Dugačka je 64 kilometra, a cijeli joj je tok ukrašen slapovima, do kojih je njih šest zavidne visine od više od 6 metara. 

Uz rijeku se nalaze mnogi mlinovi iz prošlosti koji su sada turističke atrakcije, a daleko je poznat i njen drveni most u Belavićima. Ljubitelji pitoresknih prizora posebice će uživati na ovoj destinaciji koje je također odlično mjesto za piknik!

Ova je rijeka također omiljeno izletničko odredište, a osobito je popularna za vrijeme ljetnih vrućina kada se možete osvježiti u njenoj bistroj vodi. Također je prikladna za rafting, kajakarenje i kanuing.

3. Krka

Rijeka Krka svoj izvor ima u blizini grada Knina, a njen je tok dugačak 72 kilometara. Krka u Jadransko more utječe kod grada Šibenika.

Krka je dio Nacionalnog parka Krka i poznati je svjetski fenomen zbog svojih sedam sedrenih slapišta, od kojih je najpoznatiji Skradinski buk. Ovi se slapovi smatraju posebnim prirodnim fenomenima i zaštićeni su zakonom, osobito zbog toga što se sedrene naslage vrlo osjetljive na sve utjecaje, pa tako i na ljudsko djelovanje.

Kupanje u jednoj od najčarobnijih rijeka u Hrvatskoj je uistinu nezaboravno iskustvo koje bi bilo šteta propustiti.

4. Kupa

Iako smo već spomenuli rijeku Kupu nju jednostavno ne možemo izostaviti s popisa najljepših rijeka u Hrvatskoj. Netaknuta priroda ove rijeke mami posjetitelje, a neizostavna destinacija na Kupi je svakako „čudesna dolina leptira“, dom stotinama vrsta leptira koji vas odvode u potpuno drugačiji svijet.

Posjet izvoru Kupe, u Nacionalnom parku Risnjak, aktivnost je koju ne smijete propustiti jer netaknuta priroda ovog kraja naprosto oduzima dah. Izvor ima oblik ovalnog jezerca čije se prekrasne žive boje ponekad čine nestvarnima. 

5. Una 

Una spada u rijeke u Hrvatskoj koje se nalaze na području središnje Hrvatske, a njen predivan izvor možete pogledati u mjestu Srb, nedaleko Gračaca, a uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. 

Una također izvire iz tirkizno-plavog jezerca okruženog gustom zelenom šumom i kamenim liticama čija visina oduzima dah. Njen izvor nije prikladan za kupanje jer je voda u njemu prilično hladna i najčešće se kreće oko 8 stupnjeva Celzijevih. 

Na rijeci je uređeno nekoliko lijepih kupališta, pa svakako nemojte propustiti posjet ovoj 212 kilometara dugačkoj rijeci koja čini prirodnu granicu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 

Na rijeci Uni također se nalazi utvrda Zrin koja je mnogima posebno zanimljiva i odlično je mjesto za lijepe fotografije. Svakako se prošećite niz obalu i imajte na umu vremenske uvjete.